Ĉ

De letter ĉ (c met circonflexe) wordt gebruikt in de plantaal Esperanto en geeft de klank [ʧ]? (in het Nederlands tsj) aan.

Unicode gebruikt U+0108 voor de hoofdletter (Ĉ) en U+0109 voor de kleine letter (ĉ).
HTML gebruikt de code &#0264 voor de hoofdletter (Ĉ) en &#0265 voor de kleine letter (ĉ).

📖️ · 💬️ · ✏️
Latijns schrift
Modern Latijns alfabet:Aa · Bb · Cc · Dd · Ee · Ff · Gg · Hh · Ii · Jj · Kk · Ll · Mm · Nn · Oo · Pp · Qq · Rr · Ss · Tt · Uu · Vv · Ww · Xx · Yy · Zz
Letters met een diakritisch teken:Àà · Áá · Ââ · Ää · Ãã · Āā · Ąą · Ăă · Ǎǎ · Çç · Ĉĉ · Čč · Ćć · Đđ · Ďď · Èè · Éé · Êê · Ëë · Ęę · Ēē · Ĕĕ · Ėė · Ěě · Ĝĝ · Ğğ · Ġġ · Ģģ · Ǧǧ · Ĥĥ · Ħħ · Ìì · Íí · Îî · Ïï · Įį · İı · Ĩĩ · Īī · Ĭĭ · Ǐǐ · Ĵĵ · Ķķ · Ǩǩ · Ĺĺ · Ļļ · Ľľ · Ŀŀ · Łł · M̂m̂ · Ńń · N̂n̂ · Ņņ · Ññ · Ňň · Ṅṅ · Òò · Óó · Ôô · Öö · Õõ · Őő · Ǫǫ · Ōō · Ŏŏ · Ơơ · Ŕŕ · Ŗŗ · Řř · Śś · Ŝŝ · Şş · Șș · Šš · Ťť · Ŧŧ · Ţţ · Țț · Ùù · Úú · Ûû · Üü · Ũũ · Ūū · Ŭŭ · Ųų · Ůů · Űű · Ưư · Ŵŵ · Ýý · Ŷŷ · Ÿÿ · Źź · Žž · Żż
Bijzondere tekens:Ȁȁ · Ȃȃ · Åå · Ⱥⱥ · Ɐɐ · Ææ · Ǽǽ · Ǣǣ · Ꞛꞛ · Ċċ · Ðð · DZdz · Dždž · Ɛɛ · Ȅȅ · Ȇȇ · Ɇɇ · Əə · Ƒƒ · Ǥǥ · Ƣƣ · Ƕƕ · Ȉȉ · Ȋȋ · IJij · Ǩǩ · ĸ · LLll · ĿLŀl · Ljlj · Ññ · Ŋŋ · Njnj · Øø · Ǿǿ · Ǒǒ · Ȍȍ · Ȏȏ · Ɔɔ · Œœ · Ꞝꞝ · Ȑȑ · Ȓȓ · ſ · ẞß · Þþ · Ǔǔ · Ȕȕ · Ȗȗ · Ꞟꞟ · Ȣȣ · Ȝȝ · Ȥȥ · Ƶƶ · Ʒʒ · Ǯǯ